Statut

 • STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZŁOTA OSTROŁĘKA”

   

  Rozdział 1

  Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

   § 1

  Uczniowski Klub Sportowy ”Złota Ostrołęka”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

   § 2

  1. Terenem działania Klubu jest miasto Ostrołęka i teren powiatu ostrołęckiego.

  2. Siedzibą Klubu jest lokal przy ul. Poznańska 25A/19 w Ostrołęce.

   § 3

  Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

   § 4

  Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

  Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

   § 5

  Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  Rozdział 2

  Cel i środki działania

   § 6

  Celem Klubu jest:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we terenu na którym działa oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

   § 7

  Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i sportowymi.

   § 8

  Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków 

  i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

   

  Rozdział 3

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

   § 9

  Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych,

  2. wspierających.

   § 10

  Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

  Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedsta­wicieli ustawowych.

   § 11

  Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

  2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

  3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.

  4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.

  5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

   § 12

  Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

   § 13

  Członkowie wspierający mają prawo do:

  1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

  2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

  3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

   § 14

  Do obowiązków członków należy:

  1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

  2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

  3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

  4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

   § 15

  Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

  1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

  2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  • umyślnego naruszenia postanowień statutu
  • nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku
  • działania na szkodę Klubu

  3. Rozwiązanie się Klubu.

   

   Rozdział 4

  Władze Klubu

   § 16

  Władzami Klubu są:

  • Walne Zebranie Klubu
  • Zarząd Klubu
  • Komisja Rewizyjna

  Kadencja władz trwa cztery lata.

  Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym.

  Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

   § 17

  1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

  2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na cztery lata.

  3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

  • z własnej inicjatywy
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej
  • na wniosek 1/3 ogółu członków

  Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   § 18

  1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

  • uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu
  • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko­misji Rewizyjnej
  • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich
  • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu

  2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

  3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

   § 19

  Zarząd Klubu składa się z 4 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa i Sekretarza.

  Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

  Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej ½ liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

  W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem.

   §20

  Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

  1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu

  2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu

  3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych

  4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

  5. Przyjmowanie i skreślanie członków

  6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami

  7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu

   § 21

  1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

  2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

   §22

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

  3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.

  4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

  5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu

  b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia

  c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

  d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu

  e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

   §23

  1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

  2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna zwykłą więk­szością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

   § 24

  W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

   

   Rozdział 5

  Wyróżnienia i kary

   § 25

  1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

  2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

   §26

  1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania na­stępujących kar:

  • upomnienia
  • nagany
  • zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy
  • wykluczenia

  2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

  3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

   

  Rozdział 6

  Majątek i fundusze Klubu

   §27

  1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

  • składki członkowskie
  • dotacje budżetowe na zadania zlecone
  • darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych
  • dochody ze sprzedaży majątku
  • majątek
  • inne źródła

   §28

  Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

   

  Rozdział 7

  Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

   § 29

  Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

   § 30

  1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

  2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.